ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสมาคมฯ
dot
bulletแนวทางการดำเนินงาน
bulletโครงสร้างการทำงาน
bulletกรรมการ(ผู้นำสตรี)
bulletจำนวนสมาชิก
dot
สวัสดิการชุมชน
dot
bulletกรรมการ (สวัสดิการชุมชน)
dot
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบวงจรผักไห่
dot
bulletประวัติ
bulletผู้นำองค์กร
bulletองค์กรเครือข่าย
bulletสินค้าชุมชน OTOP
bulletถ่ายทอดความรู้
dot
download
dot
bulletวิถีชีวิตชาวนาไทย กับพิธีกรรมทำขวัญข้าว
bulletโครงการของ ACCU ความร่วมมือในการริเริ่มของ ESD เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าว
dot
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
dot
bulletโครงการพัฒนาศุักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ
โครงสร้างการทำงาน

โครงสร้างองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                    ถือกำเนิดจากกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ได้ดำเนินการพัฒนาสตรีในชนบทตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีนโยบายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว  ชีวิตในครอบครัว  และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นมให้สตรีมีความคิดริเริ่ม  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีความกระตือรือร้น  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับเพื่อเป็นแกนนำในการคิดตัดสินใจ  วางแผนแก้ไขปัญหาชนบทและการพัฒนาสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนชนบท  คณะรัฐมนตรีได้้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้ปฏิญญาสตรีไทยอย่างเป็นทางการ  โดยให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรธูรกิจ  สื่อมวลชนและประชาชน  ร่วมมือกันในการพัฒนาสตรีเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับชั้นบริหารงานตามระเบียบ "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี"  โดยให้มีคณะกรรมการพัฒนาสตรี 4 ระดับ คือ  หมู่บ้าน(กพสม.)   ตำบล(กพสต.)   อำเภอ(กพสอ.)  จังหวัด(กพสจ.)

1.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเรียกโดยย่อว่า กพสม.  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารดังนี้  ประธาน ,  รองประธาน , เลขานุการ , เหรัญญิก , ประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ  โดยสรรหาจากสตรีหมู่บ้านละ 9 - 15 คน  เป็นคณะกรรมการระดับสตรีหมู่บ้าน

2.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล  เรียกโดยย่อว่า  กพสต.

     ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร  1  คณะ  มีประธาน , รองประธาน , เลขานุการ  ,  ประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการโดยได้มาจากการเลือกตั้งของสตรีภายในตำบลเองมีประธานและคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านละสองคนเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล

3.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเรียกโดยย่อว่า  กพสอ.

     ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการจากตำบล  ตำบลละสองคนมาทำหน้าที่บริหารงานระดับอำเภอโดยนายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)  รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรีในอำเภอ

(2)  วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุ  แนวทางแก้ไข

(3)  จัดทำแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านตำบล  แล้วนำเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต. ,  เทศบาล  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

(4)  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคส่วนราชการและเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์

(5)  ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาสตรี  เด็ก และเยาวชน  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในอำเภอ

(6)  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรในตำบล

(7)  ติดตาม   ประเมินผล  การดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค

(8)  จัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี   เด็ก  และเยาวชนในตำบล

(9)  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาสตรี  เด็ก และเยาวชนในตำบล

(10)  ดำเนินงานอื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

(11)  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

ตำแหน่งงาน  

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)

             เป็นกรรมการที่มาจากผู้แทนสตรีตำบลละ 2 คน  ในแต่ละเดือนจะมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  โดยมีการแจ้งยอดสมาชิกเสียชีวิต  ยอดรายรับ   รายจ่าย  และการรับรองรองสมาชิกใหม่  พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์มอบต่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)

              เป็นคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีประธานสตรีหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านละสองคนมาเป็นคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมจัดการบริหารงานในแต่ละเดือนจะนำข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมาขยายผลชี้แจงต่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลต่อไป  อาทิเช่น  การเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้นำสตรีในแต่ละเดือนที่เสียชีวิตจะนำใบเสร็จมาเรียกเก็บเงินฌาปนกิจจากสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ในทุกหมู่บ้านผ่านคณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

            เป็นตัวแทนจากสตรีหมู่บ้านละ 9 - 15 คน  เมื่อรับงานมาจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลและจะลงมากระจายต่อยังสมาชิกภายในหมู่บ้าน

 

ลักษณะงานที่ทำในตำแหน่ง

         ตัวอย่างเช่น     กพสจ. รับงานกิจกรรมการจัดงานวันสตรีสากลที่จังหวัดฯ  คณะกรรมการระดับจังหวัดจัดประชุมจัดงานแล้ว  ผู้นำสตรีทุกอำเภอ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจะนำไปจัดประชุมชี้แจงยังอำเภอตนให้คณะกรรมการสตรีทุกตำบลได้รับทราบงานกิจกรรมดังกล่าว  ประธานสตรีตำบลก็จะนำไปขยายผลยังตำบลของตนในการร่วมมือกระจายข่าวไปยังทุกหมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมงานและส่งตัวแทนสตรีมาร่วมงาน  ร่วมกิจกรรม

ลักษณะงานที่ทำ      ในขอบข่ายของงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

 กพสจ.          

ประชุมประจำเดือนสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฯ  และคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ กพสจ. โดยมีหลัก

1.  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เรียกเก็บเงินฌาปนกิจตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต

2.  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

3.  เรื่องรับรองรายรับรายจ่าย  รับรองรายงานการประชุม

4.  เรื่องเพื่อพิจารณา รับสมาชิกใหม่แทนคนออก  คนตาย

5.  เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเสนอในที่ประชุมหรือหน่วยงาน

     สำนักงานพัฒนาชุมชน , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีข่าวสารภาคส่วนราชการต้องการให้ไปเผยแพร่

6.  พร้อมเอกสารผลการดำเนินงานในรอบเดือน 1 ชุด

กพสอ.

          รับเอกสารการทำงานมาจาก กพสจ.  จัดประชุม  กพสอ.  โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอเภอ  ทุกวันที่ 28 ของเดือน  รับงานมาจากการประชุมระดับจังหวัดฯ มาขยายผลยังคณะกรรมการระดับอำเภอ , ตำบล  พร้อมเอกสารถ่ายสำเนาใบงานแจกทุกตำบล

กพสต.

          รับหน้าที่ประสานงานจัดประชุมชี้แจงภายในตำบลลงมาให้  กพสม.  ทุกหมู่บ้านรับทราบ  และนำเอกสารที่รับมาจาก กพสอ.  กระจายงานไปทุกหมู่บ้าน

กพสม.

          รับงานมาจากผู้นำสตรีตำบลแล้วนำไปขยายผลยังสมาชิกทุกคนภายในหมู่บ้านตน  พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตามเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากทาง  กพสอ.  ส่งต่อให้  กพสต.  ไปส่งต่อ กพสจ. ต่อไป  เป็นภารกิจหลักที่ทำทุกเดือน

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

กพสม.            

คณะกรรมกาทุกระดับชั้นมาจากสมาชิกในแต่ละระดับชั้นเลือกตั้งให้ไปทำหน้าที่แทนตน  เช่น  ประธาน  กพสม.  สมาชิกสตรีในหมู่บ้านเลือกตั้งให้มีผู้นำ 1 คน  กรรมการอีก 1 คน  ไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)

กพสต.

คณะกรรมการผู้แทนสตรีหมู่บ้านละสองคน  เลือกตั้งประธานสตรีตำบล   และมีการเลือกตั้งตำบลละสองคนไปเป็นกรรมการสตรีอำเภอ (กพสอ.)

กพสอ.

คณะกรรมการมาจากผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลละสองคนมาทำหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ  และจากการสรรหาเสนอชื่อสตรีที่มีความเสียสละร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอีก 5 - 10 คน  รวมเป็นคณะกรรมการสตรีอำภอ

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.